19.2.11

همکاری داوطلبانه با گوگل

چند روز پیش چند مدیر از بخش های مختلف گوگل به افغانستان آمده بودند تا با کاربرهای سرویس های گوگل در افغانستان از نزدیک آشنا شوند.
این گروه دست به ایجاد چند فعالیت زده اند که داوطلبان می توانند به آن ملحق شوند و به گسترش سرویس های گوگل در افغانستان کمک کنند:
- گروه داوطلب برای گسترش زبان پشتو و دری-جداگانه
-گروه داوطلب برای گسترش نقشه های افغانستان روی گوگل مپ
-گروه گسترش مدیا
-گروه استفاده کننده ها از تکنولوجی های گوگل
برای معلومات بیشتر وثبت نام به این جا مراجعه کنید:
فعالیت های مربوط به افغانستان در گوگل

No comments: