12.2.11

عروسی در لباس سفید

چند هفته ای بود که صبح به محض بیدار شدن از خواب،پرده را کنار می زدم تا اثری از برف بیابم و هر بار ناامید می شدم.

دیروز که برف چند ساعتی پشت سر هم بارید اما روی زمین ننشست رفتم طبق معمول سایت بی بی سی را چک کردم که این برف تا کی خواهد بارید.

هوای امروز را آفتابی گفته بود.

صبح که از خواب بیدار شدم، طبق عادت پرده را کنار زدم و درخت آلبالوی حویلی مثل عروسی در لباس سفید، غرق در برف بود.

امروز باید بروم جایی ادمک برفی بسازم...

1 comment:

آه said...

بسیار زیبا می نویسی