7.2.11

بعضی وقت ها در کمال ناباوری می بینم که خودم هم بینی ام را کرده ام توی زندگی دیگران.
منظورم وقت هایی نیست که با دخترها غیبت این و آن را برای تفریح می کنیم و می خندیم و فرداش همه چیز از یادمان می رود. وقت هایی که پیگیر زندگی خصوصی دیگری می شوم و...

No comments: