6.2.11

روزی دکتر کیانی استاد ریاضی من در جواب اعتراض من به موضوعی گفت: دموکراسی چیز مزخرفی ست اما تا حالا بهتر از آن پیدا نشده ! فکر نمی کردم که سال ها بعد این موضوع را خواهم فهمید.
همین دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت را! این که در روند کاملا دموکراتیک هم حقوق اقلیت به راحتی از دست رفتنی ست.
این که در درون هر یک از ما دیکتاتور کوچکی ست که کافی ست فرصت پیدا کند تا تبدیل به هیتلر شود.
و حالا دنیا، دنیای هیتلرهایی ست که هر کدام قسمتی از کار را انجام می دهد. یکی هیزم می اورد. یکی کوره را روشن می کند. یکی طناب می بافد و دیگری ماشینی می سازد که محکوم را تا داخل کوره می برد.
...

No comments: