13.1.11

سینما تک ما!

پوستر فیلم بعدی سینما تک را گذاشته ام کنار دستم. هی دلم می خواهد با سوزن نسب کنم به دیوار دعوت نامه ها و پست کارت های قبلی یا بگذارمش کنار آن پوستر صورتی و پوستر نجات سرباز رایان! بعد حیفم می اید.
نه که وقتی اقای سینما تک جوابمان کرد من تصمیم گرفتم که به احترام آن چهل وچند نفر این برنامه را بدون تغییر ادامه بدهم. این شد که "پ" آستین بالا زد و برای اولین بار با کمک دوستش پوستر وبروشور برنامه را تنهایی در آورد.
حالا این پوستر شده برای من سمبل تمام چیزهایی که در دور ونزدیک قرار است اینجا انجام بشود.

No comments: