31.1.11

خدایا!

اگر آن بالا ها هستی خیلی این بازی را هیجان انگیزش نکن! من همیشه از چرخ و فلک های بزرگ می ترسیدم!

No comments: