31.1.11

شجاع باش!

همینطور که دستم را زیر چانه ام گذاشته ام چای می نوشم.
همینطور که دستم را زیر چانه ام گذاشته ام به ایمیل ها جواب می دهم.
با تلفن حرف می زنم و تایپ می کنم وغذا می خورم و حرف می زنم و استدلال می کنم.
همینطور که دستم را زیر چانه ام گذاشته ام زندگی می کنم...

No comments: