22.1.11

کارهای نکرده و قورباغه های قورت نداده هر روز وشب به من چشمک می زنند. گاهی وقت ها زندگی عادیم را هم مختل می کنند.
به عوض انها هر روز دارم روزهای گذشته و سال های پیش روی عمرم را می شمارم. شاید از خاصیت به پایان نزدیک شدن دهه سوم زندگی باشد.

No comments: