16.1.11

بعد از ماه ها هیاهو در زندگی من اعم از کار ودرس و مسافرت روزهای ارام زندگیم شروع شده و وقتی زندگی کمتر مرا به چالش می کشد کم حرف می شوم و نیرویم را برای بعدتر ذخیره می کنم. نگران نباش من خوبم.

قربانت
معصومه

No comments: