15.1.11

دیروز مهمانمان را بردیم تا برای روز اخر بعضی از جاهای این شهر را نشانش بدهیم.
باغ بابر رفتیم و بعد هم تپه وزیر اکبر خان (پارک بی بی ماهرو)
خندیدم و لذت بردیم از با هم بودن!
صبح زود هم راهی اش کردیم.
خوش گذشت این چند روزی که با ما بود.

No comments: