13.1.11

اخلاق حرفه ای

هر روز که می گذرد بیشتر به مفهوم "اخلاق حرفه ای" فکر می کنم. اینکه در بلبشوی کار وتجارت در افغانستان ایا می شود از چنین مفهومی حرف زد یا نه؟
آیا در کتابهای آموزش تجارت و دوره های آموزشی مدیریت جایی برای آن هست یا خیر؟
تجربه ناچیز من نشان میدهد که اگر آدمی که با او کار می کنی اصولی نداشته باشد غیر از منافع خودش- به هر قیمیتی- آنوقت است که سخت می شود.
نیروی زیادی می خواهد سر وکله زدن با این آدم ها که کار برایشان جنگلی ست که اگر "نخوری" خورده می شوی!
هر روز ساعات زیادی صرف بحث و جدل با این آدم ها می کنم و نمی دانم آیا "همه جا آسمان همین رنگ است؟"
ناگفته نماند که فهمیده ام گاهی خودم هم به خاطر این که "اصول کاری ام" را با طرف مقابل در میان نگذاشته ام باعث پیش آمدن مشکل برای خودم و دیگری شده ام.

No comments: