25.12.10

یک شب ارام زمستانی

ساعت از هفت شب گذشته و من هنوز پشت میز کارم نشسته ام و کارهای نیمه تمام را تمام می کنم.

ایمیل کارهای در دست انجام را می فرستم برای بخش های مختلف.

به فردا و فرداها فکر می کنم و به این یک هفته ای که می خواهم خارج از تمام هیاهوها و اضطراب های این نه ماه اخیر رو به آفتاب لم بدهم و کتاب بخوانم و فیلم ببینم و بروم خرید! فعلا جور دیگری بلد نیستم تفریح کنم!

No comments: