12.12.10

دلم یک کاناپه بزرگ طوسی می خواهد با کوسن های چهار گوش قرمز! با یک تلوزیون بزرگ سیاه!

No comments: