11.12.10

نوشتن بدون کامنت گذارها و اظهار نظرها مثل تمرین های نهایی یک نمایش است. هر روز که به اجرا نزدیکتر می شوی هی سوال ها بیشتر می شود وتردید ها و در روز آخر تمرین به اوج خودش می رسد.
آیا تماشاگر ها اجرا را دوست خواهند داشت؟
ایا این هم مثل قبلی طرافدارانی خواهد داشت!

No comments: