8.12.10

در انتظار گودو

اول از همه ایمیل ها را چک می کنم. بعد سری به سایت های خبری می زنم. روزنامه را ورق می زنم و تلفنم را چک می کنم.
اگر از من بپرسند منتظر چه هستم خودم هم نمی دانم که انتظار چه چیزی را می کشم.
روزهای پاییزی برای من هر روز بلندتر می شود و دختر توی آینه هر روز محوتر می گردد، زندگی با معیارهای پول و رابطه و مهمانی و رفت وامد و حتی فیلم و کتاب و مقاله و موسیقی هم خوب است.
یک جایی می لنگد که نمی دانم کجاست...

No comments: