23.7.08

این روزها باید یک چیزی بنویسم

بچسپانم روی پیشانی ام با این مضمون: تا اطلاع ثانوی نزدیک نشوید.خطر پاچه گیری!


خوب این اطلاع ثانوی معلوم نیست چه قدر طول بکشد!

پ ن: قابل توجه ف


حال همه ما خوب است،اما تو باور نکن...


بی ربط:
یک نوشته ای را چند وقت پیش نیماخان نشانم داد که نمی دانستم چه عکس العملی نشان بدهم.البته خودش پنج دقیفه تمام خندید!
از درب سیتی ستنر در کابل که وارد شوید در سمت راست اولین دکان یک طلا فروشی است که پایین ویترینش نوشته شده است." طلای خانم خانواده،بانک خانواده"

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.