1.6.08

قرار است که این طور اتفاق بیافتد:
یک هفته بعد از امتحان زنگ می زنند وآن آقا با لحن مودبانه ای به من می گوید که در امتحان رد شده ام!

ویا شاید هم این طور:
خانم مو بور خندان می گوید که شما در مصاحبه رد شده اید.

اصلا قرار نیست کار من به چمدان بستن بکشد. گفته باشم!!!!

No comments: