18.5.08

امروز هر کسی من را می بیند ،چند لحظه ای خیره نگاهم می کند ودختر ها هم آدرس ارایشگاهی که موهایم را کوتاه کرده ام را می پرسند. خلاصه موهایم مقبول شده اند.

آدرس ارایشگاه هم: پل سرخ- آرایشگاه ویکتوریا!!!

***یک دختر عصبانی دارد در ذهن من داد وبیداد می کند ومن را توبیخ می کند که بدجوری من را یاد مهدیه وکپی اش (وجمه) می اندازد، حق دارد،بسیار حق دارد!!!!

1 comment:

azam said...

معصومه جان ! سلام
امروز آمدم به این خانه جدیدت تا بگویم که گاه گاهی می آیم تا بخوانم حرفهای گفته شده ات را و در یابم ناگفته های دل مهربانت را و ببینم که چگونه صبوریت را ریخته ای در ظرف طنزی که لبریز اگر شود باورهای کوچک و بزرگمان را تسلی می دهد .
در پناه ناب ترین سیمای هستی . اعظم آیتی