8.5.08

لینک

این پست را بخوانید تا رستگار شوید!

1 comment:

Anonymous said...

سلام خواهرکم دختر ورسی. قلمت خیلی روان و جذابناک! است ولی منتهای مطلب خیلی به لهجه ی تیرونی می نویسی. با این رقم نوشتن بهتر می بود دختر تیرونی نام وبلاکت را می گذاشتی. به هر حال به نظر من اگراز لهجه ی تیرونی ات کمی کم کنی رستگار خواهی شد.

توصیه های یک مرد دیزنگی به فرنگ رفته.