21.5.08

در زندگی هر آدمی تعدادی افراد هستند که بدون دلیل دوستت دارند. سر دسته این افراد مادر است.
در زندگی من تعداد این آدم ها -بدون هیچ خوش خیالی- زیاد است. زیاد که می گویم یعنی بیشتر از 2 نفر.
من نمی شمارمشان ،اما امروز تعدادشان بیشتر از دو نفر است...
من در زندگی چند نفر- آن آدم مهربان- هستم؟

2 comments:

جواد said...

این دکمه سیستم نظر دهی کجاست؟

Nasim Fekrat said...

فکر میکنم زندگی همیشه یک گوشه‌اش همین دوست داشتن است که نعمت بزرگی است ورنه شاید بگویم کریه‌تر از آن چیزی نیست.
داشتن هر دوست در شهر و دیاری داشتن خانه‌ای است و من به شما مبارک می‌گویم.