27.5.08

من مصروفم!!!!
دوشنبه یک امتحان آمادگی تافل دارم که چندان به موفقیتش امیدوار نیستم. بین این همه ادمی که انگلیسی را بهتر از فارسی گپ می زنند،حالا حالا ها باید بدوم.
ترم جدید هم شروع شده ویک خروار کاردارم که انجام بدهم -کار کردن روی فایل دانشجوهای جدید!
برق هایمان از چهار ساعت در شبانه روز آن هم یک روز در میان به بیست وچهار ساعت در هر شبانه روز افزایش یافته است و معلوم نیست که تداوم داشته باشد- چند روز است که به خاطر خوشی از این موضوع نمی دانیم چه بکنیم!!!!
تا بعد!!!!

1 comment:

رضا said...

زیاد خوشحال نباشید و تا فرصت دارید استفاده کنید چون به زودی اسماعیل خبردار خواهد شد، آنوقت است که پای مبارک خود را روی سیم نهد!