21.5.08

قلب تو قلب پرنده
پوستت اما پوست شیر
...

1 comment:

bamdad said...

نوشتارتان زیباست ، با انشایی قشنگ و روان . فقط یک سوال برای من مطرح شد : "رییش بخش آی تی ما یک پاکستانی هست که..."چرا از "هست" استفاده کردی؟ مگه در محاوره اینجوری حرف می‌زنیم؟
"رییس بخش آی‌تی ما یک پاکستانیه که..." . این چه عیبی داره؟