12.5.08

می بینی ! زندگی دلخوشی های کوچک من و تو را هم تاب ندارد...

No comments: